پروژه های استخر - شرکت پاریزپی شرق

پروژه های استخر انجام گرفته توسط شرکت پاریزپی شرق

مجتمع ورزشی استخر چیذر شمیران
استخر سرپوشیده ۲۵ متری استاندارد واقع در دارآباد