معرفی مدیران - شرکت پاریزپی شرق

مهندس یوسف کیخا

مهندس یوسف کیخا ( رئیس هیئت مدیره)

کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۶
۱۵ سال سابقه مدیریتی و اجرائی :
– دفتر فنی سازمان تربیت بدنی به مدت ۸ سال اجرای بیش از ۳۰ واحد مسکونی در سطح شهر تهران و اجراء و تحویل یک واحد پروژه استخر ورزشی و سه واحد پروژه سالن ورزشی چند منظوره در سطح شهر تهران
– عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با پروانه اشتغال رتبه یک در نظارت محاسبه و مجری

مهندس مسعود رازقندی (مدیرعامل)