پروژه های مسکونی و تجاری - شرکت پاریزپی شرق

پروژه های مسکونی و تجاری انجام گرفته توسط مدیران شرکت:

پروژه مسکونی خیابان ۳۷ یوسف آباد
پروژه مسکونی خیابان ۳۳ یوسف آباد
مجتمع اداری تجاری ۱۲ واحدی شهرستان بجنورد
ساختمان ۱۵ واحدی مسکونی ، در شهرک بیمه ( غرب تهران)
ساختمان ۱۰ واحدی مسکونی ، در خیابان البرز (گیشا تهران)
ساختمان ۵   واحدی خیابان ابن سینا (یوسف آباد تهران)
ساختمان ۱۰ واحدی خیابان جهان آرا تهران
ساختمان ۱۰ واحدی خیابان مهیار ولیعصر تهران
ساختمان تک واحدی پنج طبقه مسکونی پلاک ۳۷ خیابان ۲۷ (شهید زینالی) یوسف آباد
ساختمان تک واحدی ۶طبقه مسکونی پلاک۹ خیابان ۳۷ ابن سینا

پروژه های مسکونی و تجاری انجام گرفته و در دست اجراء شرکت پاریزپی شرق

پروژه مسکونی خیابان ۲۶ یوسف آباد
پروژه مسکونی خیابان ۳۳ یوسف آباد
ساختمان ۱۵ واحدی پنج طبقه خیابان ۲۶ یوسف آباد پلاک ۶