پروژه های سالن ورزشی - شرکت پاریزپی شرق

پروژه های سالن ورزشی انجام گرفته توسط مدیران شرکت:

سالن ورزشی چندمنظوره شهر قدس شهریار
سالن ورزشی چندمنظوره سرآسیاب ملارد

 

پروژه های سالن ورزشی انجام گرفته و در دست اجراء شرکت پاریزپی شرق:

سالن ورزشی چندمنظوره پیشوا ورامین
مجتمع ورزشی استخر چیذر شمیران
مجتمع سالن ورزشی پروژه خیابان شهید عراقی تهران
سالن چندمنظوره فرهنگی ورزشی نوکند نظرآباد
سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی شهرک فرهنگیان
سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی داوودآباد ورامین